سامانه ثبت گزارش های ایمنی

هدف اصلی سامانه گزارش دهی اجباری، ارتقاء سطح ایمنی از طریق جمع آوری اطلاعات رویداد های به وقوع پیوسته و موقعیت های بالقوه خطرناک و نیز جلوگیری از تکرار آنها در صنعت هوانوردی می باشد

هدف اصلی سامانه گزارش دهی داوطلبانه، ارتقاء ایمنی از طریق جمع آوری اطلاعاتی است که توسط گزارش های اجباری قابل جمع آوری نمی باشد. تمامی اشخاص می توانند مواردی که شامل رخدادها، خطرات و تهدیدهای بالقوه و بالفعل مرتبط با ایمنی هوانوردی است را گزارش نمایند