عنوان خدمتعنوان زیر خدمتشناسه زیر خدمتنحوه ارائهراهنمای استفادهاطلاعات تکمیلیدریافت خدمتسوالات متداول
ارائه مجوزهای مربوط به فرودگاه و هلی پورتصدور تاییدیه‌ طراحی/ احداث فرودگاه و هلی‌پورت13053020100

تحت وب

صدور گواهینامه‌های عملیات فرودگاه و هلی پورت13053020101

تحت وب

ارائه مجوزهای مربوط به شرکت‌ها و موسسات هوانوردی و اشخاص حقیقیصدور مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات هوانوردی13053021100

تحت وب

صدور مجوز تأسيس شرکت‌ها و موسسات هوانوردی13053021101

تحت وب

صدور پروانه بهره برداری شرکت های هواپیمایی13053021102

تحت وب

صدور گواهینامه عملیاتی شرکت ها و موسسات هوانوردی13053021103

تحت وب

صدور مجوز فعالیت شرکت های تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و تجهیزات مرتبط13053021104

تحت وب

صدور مجوز فعالیت شرکت های طراحی و تولید وسایل پرنده13053021105

تحت وب

صدور مجوز فعالیت هوانوردی به اشخاص حقیقی13053021106

تحت وب

صدورگواهینامه و مجوزهای پرسنل هوانوردی13053021107

تحت وب

ارائه مجوزهای مربوط به وسایل پرنده و تجهیزات هوانوردیصدور تاییدیه ترخیص گمرکی وسایل پرنده، موتور، قطعات و تجهیزات هوانوردی13053022100

تحت وب

صدور گواهینامه بهره‌برداری از تجهیزات آموزشی شبیه ساز و کمک آموزشی دستگاه های هوانوردی13053022101

تحت وب

صدور گواهینامه صلاحیت پروازی وسایل پرنده13053022102

تحت وب

صدور اجازه پرواز مخصوص برای وسایل پرنده13053022103

تحت وب

صدور گواهینامه های ثبت و تابعیت وسایل پرنده13053022104

تحت وب

صدور مجوز طراحی و تولید وسایل پرنده، مواد، قطعات و تجهیزات هوانوردی13053022105

تحت وب

صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش هوانوردیصدور مجوز فعالیت مراکز آموزشی هوانوردی18083023000

تحت وب

نظارت عالیه بر کانال های عرضه و سیستمهای فروش بلیت و بارهوایینظارت عالیه بر کانال های عرضه و سیستمهای فروش بلیت و بارهوایی13053024000