برنامه زمان بندي آزمون عملياتي 1402

برنامه زمان بندي آزمون عملياتي 1402

PPL

PPL

Old Booklets

Old Booklets

IR

IR

Dispatch

Dispatch

CPL

CPL

ATPL

ATPL