سازمان بین المللی هوانوردی (ایکائو)

ICAO logo

 ایكائو یا ICAO در تاریخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظیم و امضا پیمان حمل و نقل هوایی مرسوم به پیمان شیكاگو تشكیل گردید. اماموجودیت آن به طور رسمی در سال 1947 اتفاق افتاد و اولین جلسه آن در 6 می 1947تشكیل گردید و در 28 می اعضاء شورا انتخاب گردیدند. دولت ایران نیز در سال 1327هجری شمسی رسماً به پیمان شیكاگو و در نتیجه به ایكائو پیوست. پیمان شیكاگو در 96 ماده تدوین شده و در ضمن آن براصول كلی حقوق بین المللی و هوانوردی از جمله اصل حاكمیت دولت ها بر قلمرو و تابعیت هواپیما تاكید دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال كانادا می باشد.

 

اطمینان از رشد منظم و ایمن هواپیمائی كشوری بین المللی در سراسر جهان

 

تشویق صنعت و طراحی هواپیما برای مقاصد صلح جویانه

 

ترغیب توسعه خطوط هوائی،فرودگاه ها و تسهیلات هوانوردی برای هواپیمائی كشوری بین المللی

 

پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوائی ایمن ،منظم،كارا و با صرفه

 

جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره

 

حفظ حقوق دول عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضاء برای برقراری سرویس هوائی بین المللی

 

از بین بردن تبعیض میان كشورهای عضو

 

افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین المللی

 

ارتقاء عمومی همه ابعاد هوانوردی

 

و به طور كلی تعمیم و توسعه كلیه امور پشتیبانی هواپیمائی كشوری بین المللی