با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری یک سازمان قانون گذار در صنعت هواپیمایی کشوری است؛ طبق مصوبه CAD4000 مصوبات و مقررات مربوط به صنعت هوانوردی پس از تصویب اولیه در سامانه قوانین و مقررات در بخش مقررات پیشنهادی قرار داده می شود. طبق صفحه 24 مصوبه مذکور در صورتیکه ذیفعان نظری نسبت به پیش نویس داشته باشند آن را از طرق اشاره شده اعلام داشته تا نظر آنها به کارگروه ارسال گردیده و در صورت موثر بودن نظرات، دستور اصلاح صادر خواهد شد.

  1. مصوبه مذکور را می توان از سامانه قوانین و مقررات – سربرگ مقررات مصوب سازمان – بخش سیستم مدیریت کیفیت – CAD4000 دانلود نمود.
  2. در سامانه حقوق مسافر، شهروندان ارجمند می توانند نظرات خودر را ثبت و پیگیری نمایند.
  3. در سامانه ثبت گزارشات ایمنی، بخش گزارش دهی داوطلبانه، افراد شاغل در صنعت هوانوردی در صورت مشاهده رویدادهای بالقوه خطرناک می توانند به صورت بدون نام گزارش خود را ثبت نمایند.