نام مجوزتعداد کل درخواست ها تعداد درخواست های تکمیل شده توسط متقاضی تعداد مجوز های صادر شده تعداد عدم صدور
موافقت اصولی تاسیس شرکت خدمات مسافرت هوایی 7212612348
مجوز بهره برداری شرکت خدمات مسافرت هوایی 2381491270
مجوز شرکت خدمات بار هوایی 13653280
مجوز تاسیس شرکت هواپیمایی 512100
تایید صلاحیت شرکت‌های ممیزی فرودگاهی 1110