دفتر گواهينامه های پرسنل هوانوردی

شرح وظایف دفتر

صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و محدود كردن گواهینامه (و ممیزی از آنها):

 • مركز آموزش عملیاتی وسایل پرنده ATO
 • مركز آموزش نگهداری وسایل پرنده MTO
 • مركز آموزش كنترل ترافیك هوایی
 • مركز پزشكی هوایی
 • شبیه ساز پرواز
 • جامع علمی كاربردی هواپیمایی
 • هنرستانهای هواپیمایی

مشاركت در بررسی طرح های توجیهی تاسیس مراكز فوق.

صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و محدود كردن گواهینامه اشخاص (و یا گواهینامه معادل آنها):

 • فنی (از جمله B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, A, B1, B2, B3, C)
 • عملیاتی ( از جمله(PPL, CPL, ATPL, IR, FE,
 • مراقبت پرواز
 • پزشكی
 • عضو كرو (CMC)
 • مهماندار

بررسی و تایید:

 • نظامنامه مركز آموزش نگهداری (MTOE)
 • كتاب روش اجرایی آموزش (TPM)
 • نظامنامه مركز پزشكی
 • كتاب شبیه ساز پرواز
 • كتاب سیستم مدیریت ایمنی (SMM)

صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و محدود كردن گواهینامه:

 • ارزیابی ممتحنین عملیاتی، فنی و مراقبت پرواز و پزشكان معاین و تهیه و بروز نگهداشتن لیست آنها
 • تهیه سوالات و برگزاری آزمون (كتبی، شفاهی، عملی، پایه و تایپ) عملیاتی، فنی، مراقبت پرواز
 • برگزاری شورای پزشكی
 • بررسی پرسنل خارجی جهت معرفی به مبادی ذیربط
 • دریافت و بررسی گزارش وقایع (OR).
 • نظارت بر اجرای سیستم مدیریت ایمنی (SMS).
 • انجام سایر امور محوله.