شرح وظایف

 • برنامه ريزي و انجام كليه امور مربوط به تأمين نيروي انساني براي واحد هاي مختلف سازمان بر اساس مقررات و آئين نامه هاي مربوطه .
 • سازماندهي و توزيع نيروي انساني در واحد هاي مختلف سازمان بر اساس نياز سنجي هاي انجام شده
 • همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و توسعه منابع انساني سازمان توسط دفتر برنامه ريزي، تشكيلات وبودجه باهدف بهبود و پرورش مستمر نيروي انساني.
 • برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي نگهداري منابع انساني و پاسخ به نيازهاي ايشان براي انجام مطلوب وظايف محوله و بهبود زندگي کاري ايشان
 • انجام كليه اقدامات مربوط به جبران خدمات کارکنان شامل ارزشيابي مشاغل ، تنظيم سياست هاي پرداخت حقوق و دستمزد ،پاداش ها و ...
 • تنظيم روابط کارکنان بايکديگر و مديران با اجراي برنامه هاي استقرار نظم و انضباط درسازمان.
 • انجام کليه امور پرسنلي شاغلين ، بازنشستگان و موظفين اعم ازصدور احكام و برقراري حقوق و مزاياي مربوطه.
 • تهيه و تنظيم بانک اطلاعات پرسنل و نگهداري روزآمد آن.
 • تهيه و تدوين پرونده هاي پرسنلي و نگهداري آنها بارويکرد بهره گيري از فن آوري اطلاعات.
 • برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي رفاهي و تامين بهداشت رواني و فيزيکي کارکنان باتمرکز بر تسهيلات و خدمات درماني، سفر و گردشگري ، ورزش و ...
 • هدايت و راهبري امور دبيرخانه مركزي سازمان .
 • انجام کليه امور مربوط به اخذ ويزا، گذرنامه و ساير تسهيلات مربوط به اعزام کارکنان سازمان به ماموريت هاي خارج از کشور.
 • انجام تشريفات و ايجاد تسهيلات لازم از قبيل گذرنامه، ويزا و پذيرائي از هيئت ها ميهمانان خارجي سازمان
 • انجام امور مربوط به حفظ و نگهداري تاسيسات ، تجهيزات و ساختمان هاي سازمان.
 • نظارت برحسن انجام خدمات تامين بهداشت محيط کار و ساير موارد مشابه.
 • همکاري درجهت پشتيباني برنامه ها ، اجلاس و سمينارهاي سازمان.
 • سازماندهي و مديريت بهينه منابع و امکانات سازمان .
 • تهيه و تدارک لوازم ، تجهيزات و اقلام مورد نياز واحدهاي مختلف سازمان با رعايت اصل مهم مديريت بهينه منابع و امکانات سازماني .
 • برنامه ريزي، هماهنگي و برگزاري مراسم و برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي مختلف در داخل سازمان.
 • انجام تشريفات مربوط به انعقاد قراردادها ( خريد و مناقصه ) بر اساس قوانين ، مقررات و آئين نامه معاملات دولتي و قانون محاسبات عمومي .
 • نگهداري و انبارداري وسايل و لوازم خريداري شده و توزيع آنها بين واحدهاي مختلف سازمان.
 • پيگيري تامين اعتبارات مالي به منظور انجام تعهدات مالي قراردادها.
 • پيگيري و اجراي تمهيدات لازم درخصوص پرداخت هاي مربوط به قرادادها و نيز آزادسازي ويا ضبط ضمانتنامه ها مرتبط با قراردادها.
 • نظارت بر اجراي دقيق کليه قراردادهاي منعقده و دردست اجرا تا اتمام آنها.
 • انجام ساير امور محوله.