شرح وظایف

 • مطالعه، تهيه و تنظيم برنامه هاي جامع، هماهنگ و راهبردي بخش هوانوردي.
 • مطالعه و بررسي نيازمندي ها و شناسايي خدمات و ظرفيت حمل و نقل هوايي کشور.
 • مطالعه و تهيه برنامه هاي راهبردي اقتصادي.
 • ارئه طرح هاي راهبردي لازم براي افزايش سهم بخش حمل و نقل هوايي در فعاليت هاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي.
 • تبيين وظايف و ماموريت هاي اصلي سازمان براساس سياست هاي کلي سازمان.
 • تهيه و تدوين برنامه استراتژيک منابع انساني.
 • تهيه وتنظيم ضوابط ، معيارها وپيشنهاد اتخاذ سياست هاي لازم براي تشويق وترغيب بخش غير دولتي به سرمايه گذاري و جلب مشاركت ها و جذب منابع داخلي وخارجي در امور مربوط به هوانوردي
 • ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدف ها و سياست هاي مصوب.
 • اجراي دقيق سياست ها و برنامه هاي مصوب از طريق واحدهاي ذيربط.
 • ايجاد هماهنگي هاي لازم با مسئولين مافوق و همتراز به منظور اجراي بهتر وظايف سازماني.
 • نظارت و بازرسي و پيگيري مستمر برنامه ها و وظايف و واحدهاي ذيربط و کنترل و ارزيابي عملکرد مديران تحت نظر.
 • تهيه پيشنهادهاي لازم در زمينه سياست ها و خط مشي هاي کلي و ارائه به مبادي ذيربط.
 • شرکت در مجامع و جلسات تصميم گيري و مشورتي درون سازماني و برون سازماني.
 • انجام و ظايف مندرج در قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام کشوري و ساير قوانين و مقررات مربوط
 • انجام مطالعه و برنامه ريزي جامع به منظور مديريت تشکل هاي راهبري کننده امر تحول سازماني در سازمان ، توسعه و ترويج مفاهيم تحول و انجام فعاليت هاي ستادي و پشتيباني مربوط مطالعه و بررسي مستمر در خصوص نظام هاي مديريتي دستگاه و بکار گيري رويکرد ها و روش هاي نوين مديريت در دستگاه.
 • ارائه طرح هاي تشکيلاتي لازم و همزمان با تحولات و برنامه ها و سياست هاي کلان دولت و سازمان.
 • تهيه و تنظيم برنامه ها و طرح هاي تدوين و اصلاح روش هاي مديريتي، اداري و اختصاصي سازمان
 • بررسي و تهيه و تنظيم نمودار تشکيلاتي، اهداف، شرح وظايف و سازمان تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني، ارائه پيشنهاد هاي لازم و مراقبت در حسن اجراي تشکيلات مصوب.
 • تهيه و تنظيم بودجه سازمان با همکاري واحد هاي ذيربط و پي گيري تا تصويب نهايي و تنظيم و مبادله موافقتنامه ها و اصلاحات لازم.
 • مديريت فن آوري اطلاعات در سازمان بر اساس اهداف ، برنامه ها و نياز ها، شرايط، امکانات و محدوديت هاي سازمان.
 • مديريت اطلاعات حمل و نقل هوايي و ارائه آمار مربوطه در نظام تصميم گيري، برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي.
 • نظارت بر اجراي کليه فعاليت هاي اداري و استخدامي کارکنان سازمان.
 • طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نياز هاي تعيين شده و ارزشيابي، اجرا و بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي و تهيه شناسنامه آموزشي براي کارکنان سازمان.
 • انجام بررسي هاي لازم در زمينه معيار ها، شاخص و روش هاي ارزشيابي کارکنان سازمان.
 • شناخت ميزان بهره وري منابع شامل: منابع انساني، منابع فيزيکي، منابع مالي و ... در سازمان.
 • تامين منابع مالي مورد نياز سازمان و نظارت بر امور مالي و حسابداري در چار چوب بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات.
 • تنظيم و نگهداري حساب درآمدها ي سازمان.
 • مطالعه و بررسی در خصوص تعرفه‌های هوانوردی.
 • دريافت وجوه از وزارت امور اقتصادي و دارائي بر مبناي مبادله موافقتنامه هاي تنظيمي.
 • نظارت بر اجراي مقررات مالي سازمان و تهيه دستورالعمل هاي اجرايي مربوطه.
 • اقدام در مورد تعهدات مالي سازمان موضوع ماده 19و 53 قانون محاسبات عمومي کشور.
 • شرکت در کميسيون هاي مناقصه و مزايده سازمان طبق مقررات.
 • بررسي و شناخت نياز هاي رفاهي و تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي رفاهي و نظارت بر عملکرد شرکت هاي تعاوني.
 • مديريت امور پشتيباني در ارائه خدمات عمومي، فني و تدارکاتي مورد نياز.
 • نظارت بر بررسي کليه اسناد، پروند ه ها و اوراق و تفکيک آن ها بر اساس دستور العمل ها.
 • برنامه ريزي، هماهنگي و برگزاري مراسم و برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي مختلف در داخل سازمان.
 • رعایت قسط و عدل اسلامی ( بدون ملاحظه روابط) در انتخاب و گزینش افراد با توجه به اولویتها و ضرورتها.
 • اجرای دستور العملها و بخشنامه¬های هیئت عالی گزینش وهیئت مرکزی مربوطه.
 • بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی متقاضیان ورود به سازمان.
 • تهیه و تنظیم و تغییر فرمها و سئوالات مورد استفاده گزینش با نظارت هیئت مرکزی.
 • حفاظت و نگهداری اطلاعات جمع آوری شده در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه .
 • رسیدگی به شکایات شاکیان که توسط هیئت¬های سابق مردود شده اند.
 • مشاوره و تبادل نظر و همکاری با هیئت مرکزی در موارد پیش بینی نشده.
 • پیشگیری و جلوگیری از نفوذ عناصر اخلالگر و فرصت طلب و نفوذی.
 • مسئولیت در مقابل هیئت عالی و هیئت مرکزی نسبت به هرگونه تخلف اعم از تندروی یا مسامحه کاری و انجام سایر امور محوله از طرف هیئت مرکزی .
 • انجام ساير امور محوله.