دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به شرکت‌ها و موسسات هوانوردی و اشخاص حقیقی / موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت های تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و تجهیزات مرتبط

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت تعمیر و نگهداری را عملاً شروع کند.

  • شناسه خدمت: 13053021104
  • جزئیات خدمت:

    صدور مجوز فعالیت شرکت های تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و تجهیزات مرتبط

صدور مجوز فعالیت شرکت های تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و تجهیزات مرتبط
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1(مراکز Part F) درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت تعمیر و نگهداری را عملاً شروع کند.6000000برای مراکز Part F با کمتر از 10 پرسنل
2(مراکز Part F) درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت تعمیر و نگهداری را عملاً شروع کند.10000000برای مراکز Part F با بیش از 10 پرسنل
3(مراکز Part 145) درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت تعمیر و نگهداری را عملاً شروع کند.10000000برای مراکز Part 145 کوچک با کمتر از 10 پرسنل
4(مراکز Part 145) درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت تعمیر و نگهداری را عملاً شروع کند.20000000برای مراکز Part 145 کوچک با پرسنل بین 10 تا 500 نفر
5(مراکز Part 145) درخواست کننده این مجوز، قبلاً مجوز تاسیس فعالیت گرفته و مقدمات کار را فراهم نموده و با دریافت این مجوز می تواند فعالیت تعمیر و نگهداری را عملاً شروع کند.30000000برای مراکز Part 145 کوچک با بیش از 500 پرسنل

    آرشیو زمانی