صدور مجوز فعالیت شرکت های تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و تجهیزات مرتبط

دو نوع: مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده که با الزامات CAA.IRI Part-M SubPart-F ممیزی میگردند و مراکز تعمیر و نگهداری که با الزامات CAA.IRI Part-145 مورد ممیزی قرار میگیرند.

مراکز تعمیر مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده با الزامات CAA.IRI Part-M SubPart-F میبایست فرم CAO.IRI Form 2.a و مراکز تعمیر و نگهداری با الزامات CAA.IRI Part-145 میبایست فرم CAO.IRI Fprm 2b را تکمیل و ارائه نمایند.

بلی، برای پرداخت تعرفه میبایست به آدرس https://tariff.cao.ir مراجعه و بر اساس دستورالعمل، نسبت به پرداخت تعرفه اقدام نمود.

بلی

مدیر یا معاون مرکز تعمیر و نگهداری و مدیر سیستم کیفی