دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به فرودگاه و هلی پورت / موضوع: صدور گواهینامه‌های عملیات فرودگاه و هلی پورت

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: پس از صدور این گواهینامه، درخواست کننده می تواند نسبت به راه اندازی فرودگاه یا هلی پورت و انجام پرواز اقدام نماید.

  • شناسه خدمت: 13053020101
  • جزئیات خدمت:

    صدور گواهینامه‌های عملیات فرودگاه و هلی پورت

صدور گواهینامه‌های عملیات فرودگاه و هلی پورت
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1پس از صدور این گواهینامه، درخواست کننده می تواند نسبت به راه اندازی فرودگاه یا هلی پورت و انجام پرواز اقدام نماید.-ندارد

    آرشیو زمانی