صدور گواهینامه‌های عملیات فرودگاه و هلی پورت

تمامی متقاضیان اخذ گواهینامه بهره¬برداری فرودگاه/هلی پورت فرودگاه می بایست درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کامل (مندرج در ماده 9 آیین نامه هیأت محترم وزیران با عنوان "مدیریت، بهره¬برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی") به دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نمایند.

مطابق آئین نامه "مدیریت، بهره¬برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی" مصوب سال 1401 هیئت محترم وزیران، متقاضیان می¬بایست مدارک ذیل را جهت بررسی به دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی ارائه نماید: • مدارک و مستندات لازم جهت اخذ مجوز بهره برداری از فرودگاه • تغییرات نقشه های ارسالی در مراحل قبلی به سازمان(در صورت اعمال تغییرات) • نظامنامه فرودگاهی • تاییدیه امنیتی فرودگاه (از دفتر مرکزی حراست و امنیت هوانوردی سازمان) • معرفی و تائید صلاحیت افراد کلیدی • تعیین تکلیف یافته های اعلامی سازمان

جهت صدور مجوز بهره¬برداری از فرودگاه¬های غیرنظامی و سایت های هوانوردی ضرورتی جهت اخذ تاییدیه کمیته فضای کشور ندارد. ضرورت اخذ تاییدیه کمیته امور فضای کشور در مرحله اخذ مجوز احداث می باشد.

قوانین و مقررات مربوط به صدور گواهینامه فرودگاه/هلی پورت در بخش قوانین و مقررات وبگاه سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس www.caa.gov.ir زیر بخش فرودگاهی موجود می¬باشد.

مدت زمانی اخذ مجوز مربوطه بستگی به ارائه و تکمیل مدارک توسط متقاضی و طی فرایند مندرج در آیین نامه "مدیریت، بهره¬برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی" دارد.