صدور اجازه پرواز مخصوص برای وسایل پرنده

فرم CAO.IRI Form 21 و CAO.IRI Form 37 و CAO.IRI Form 21

الزامات در دستورالعمل CAA.IRI Part-21 ذکر گردیده است

صدور اجازه پرواز مخصوص در شرایط مختلفی صادر میگردد و لیکن مهمترین دلیل صدور آن در شرایطی است که هواپیما برای انجام پرواز در شریط ایمن بوده ولی کلیه الزامات صلاحیت پروازی را رعایت نمیکند.

از مهمترین دلایل صدور اجازه پرواز مخصوص برای وسایل پرنده، شرایطی است که وسیله پرنده فاقد گواهینامه های صلاحیت پروازی بوده و پس از انجام بازرسی های دوره ای نیاز به انجام پرواز آزمایشی دارد

بلی، برای پرداخت تعرفه میبایست به آدرس https://tariff.cao.ir مراجعه و بر اساس دستورالعمل، نسبت به پرداخت تعرفه اقدام نمود.