نظارت عالیه بر کانال های عرضه و سیستمهای فروش بلیت و بارهوایی