صدورگواهینامه و مجوزهای پرسنل هوانوردی

دفتر گواهینامه های پرسنل هوانوردی در سه حوزه عملیاتی، فنی و مراقبت پرواز مسئولیت صدور گواهینامه های پرسنلی را دارد. این گواهینامه ها شامل گواهینامه های پزشکی، گواهینامه های خلبانی، گواهینامه های دیسپچر پرواز، گواهینامه های تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و گواهینامه های پرسنل مراقبت پرواز می باشد.

در ابتدا متقاضی باید به یکی از مدارس خلبانی مجاز مراجعه نماید و دوره های مربوطه شامل دوره آموزش زمینی و دوره پروازی را طی کند. لازم به ذکر است که طی دوره پروازی متقاضی باید موفق به دریافت گواهینامه پزشکی متناسب با فعالیت پروازی خود شود. پس از طی دوره زمینی و گذراندن آزمون نظری و مهارت پروازی، متقاضی موفق به دریافت گواهینامه خلبانی می شود.

متقاضی بایستی به مراکز آموزش مجاز پرسنل مراقبت پرواز و با طی دوره زمینی و عملی و انجام تست مهارت موفق به کسب گواهینامه مراقبت پرواز شود. لازم به ذکر است که برای فعالیت به عنوان پرسنل مراقبت پرواز، متقاضی بایستی گواهینامه پزشکی کلاس 3 دریافت نماید.

لیست آموزش گاه های مجاز در حوزه خلبانی، مهمانداری، دیسپچ و مراقبت پرواز از طریق پرتال اصلی سازمان به آدرس caa.gov.ir قابل دسترسی می باشد.

هزینه دریافت گواهینامه خلبانی متناسب با هزینه های آموزشی و پروازی متغیر است. همچنین مدت زمان مورد نیاز برای آموزش زمینی و پروازی در گواهینامه های مختلف متفاوت است. لذا نمی توان هزینه ای برای آن تعیین نمود.