صدور گواهینامه های ثبت و تابعیت وسایل پرنده

وسیله پرنده باید متعلق به شخصیت حقیقی یا حقوقی تابع ایران مطابق با قوانین جاري کشور باشد.(در شرایط خاص افراد و شرکتهای خارجی نیز می توانند ثبت و تابعیت وسیله پرنده در کشور را درخواست نمایند.)

الزامات در دستورالعمل CAD 4107 ذکر گردیده است.

الف: چنانچه وسیله پرنده قبلاً در کشور دیگري به ثبت رسیده، ابتدا باید ثبت آن باطل گشته و اصل مدارك مربوطـه به سازمان هواپیمایی کشوري ثبت کننده ارایه گردد. ب: ارائه مدرک خرید (Bill of Sale) و قرار داد خرید

بلی

بلی، برای پرداخت تعرفه میبایست به آدرس https://tariff.cao.ir مراجعه و بر اساس دستورالعمل، نسبت به پرداخت تعرفه اقدام نمود