صدور مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات هوانوردی

در حال حاضر تمامی ورودی ها از طریق پنجره واحد خدمات صورت میگیرد و نیاز به داشتن نام کاربری و رمز عبور وجود ندارد.

اسكن نمودن ضمانت نامه معتبر(000/000/200 ریالی) مجوز بند الف و ضمانت نامه بيمه اي/ بانكي (000/000/500 ريالي) مجوز الكترونيكي

بله فرم گزارش عملكرد الزاماً در سه صفحه به طوركامل تكميل و پيوست گردد. اين فرم از قسمت فرمها و شرايط قابل دريافت https://techcomit.cao.ir/ .است فرم گزارش عملكرد طبق اطلاعات مربوط به دو سال آخرين پروانه فعاليت تكميل مي گردد. فرم عملكرد مي بايست با امضاي مدير عامل و ممهور به مهر شركت/دفتر باشد . در صورتي كه شركت در حال انجام تغييراتي نظير) مدير عامل، مدير فني ، آدرس مي باشد؛ در فرم عملكرد كنار اطالعات مربوط به لوح پيشين، نام مديرعامل، مدير فني جديد را داخل كمانك () قرار دهيد. تذکر : عدم پیوست هر یک از برگه هاي گزارش عملكرد و یا عدم رعایت موارد ذکر شده موجب ایجاد وقفه در فرایند تمدید پروانه شرکت می گردد.

براي رفع تعليق مي بايستي موارد زير انجام گيرد: مدير فني و مدير عامل به تاييد سازمان رسيده باشند و يا در صورت ادامه همكاري با نفرات قبلي ، يك نسخه از قرارداد همكاري به تاريخ روز به سازمان ارائه شود تمديد پروانه فعاليت در صورت جابجايي اخذ تاييديه مكان و در غير اينصورت ارائه اجاره نامه محضري به تاريخ روز براي مكان فعاليت قبلي تمديد ضمانت نامه بانكي / بيمه اي بعد از تكميل تمامي موارد ذكر شده مي بايستي درخواست رفع تعليق در سربرگ شركت با امضاي مدير عامل به شماره 66025118 دبيرخانه سازمان داخلي 430 جهت طرح در جلسه كميته فني فاكس گردد

درصورتي كه نقل و انتقال سهام با ذكر نام افراد در صورتجلسه شركت با مسئوليت محدود ارسال گردد بايد براي تكميل ان در سامانه صلح نامه محضري نيزپيوست گردد .درصورتي كه اشخاص حقوقي سهامدار بوده و نمايندگاني را معرفي كرده باشند بايد احكام آنها نيز جهت تكميل درخواست پيوست گردد . درغير اين موارد اگر باشد مي توانيد آخرين روزنامه رسمي را در اين دو گزينه پيوست نماييد .