صدور مجوز فعالیت هوانوردی به اشخاص حقیقی

در حال حاضر تمامی ورودی ها از طریق پنجره واحد خدمات صورت میگیرد و نیاز به داشتن نام کاربری و رمز عبور وجود ندارد.

بله فرم گزارش عملكرد الزاماًدر سه صفحه به طوركامل تكميل و پيوست گردد. اين فرم از قسمت فرمها و شرايط قابل دريافت https://techcomit.cao.ir/ است فرم گزارش عملكرد طبق اطالعات مربوط به دو سال آخرين پروانه فعاليت تكميل مي گردد. فرم عملكرد مي بايست با امضاي مدير عامل و ممهور به مهر شركت/دفتر باشد . در صورتي كه شركت در حال انجام تغييراتي نظير)مدير عامل، مدير فني ، آدرس مي باشد؛ در فرم عملكرد كنار اطالعات مربوط به لوح پيشين، نام مديرعامل، مدير فني جديد را داخل كمانك() قرار دهيد. تذکر : عدم پیوست هر یک از برگه هاي گزارش عملكرد و یا عدم رعایت موارد ذکر شده موجب ایجاد وقفه در فرایند تمدید پروانه شرکت می گردد.

براي رفع تعليق مي بايستي موارد زير انجام گيرد مدير فني و مدير عامل به تاييد سازمان رسيده باشند و يا در صورت ادامه همكاري با نفرات قبلي ، يك نسخه از قرارداد همكاري به تاريخ روز به سازمان ارائه شود . - تمديد پروانه فعاليت - در صورت جابجايي اخذ تاييديه مكان و در غير اينصورت ارائه اجاره نامه محضري به تاريخ روز براي مكان فعاليت قبلي - تمديد ضمانت نامه بانكي / بيمه اي بعد از تكميل تمامي موارد ذكر شده مي بايستي درخواست رفع تعليق در سربرگ شركت با امضاي مدير عامل به شماره 66025118 دبيرخانه سازمان داخلي 430 جهت طرح در جلسه كميته فني فاكس گردد .

در صورتي كه لوح مفقود شده داراي اعتبار مي باشد ، مي بايست دو نوبت آگهي روزنامه مبني بر مفقود شدن لوح ارائه گردد و در صورت منقضي شدن تاريخ اعتبار ، يك نوبت آگهي مفقودي در روزنامه هاي كثيراالنتشار با اعالم مشخصات كامل پروانه چاپ شود

در صورت حقيقي بودن مجوز ، اجاره نامه به نام شخص صاحب امتياز و در صورت حقوقي بودن بنام شركت بوده وحتما اطلاعات درج شده در اجاره نامه محضري بايد مطابق با سند آن ملك باشد