لیست معافیت ها

استثناء قایل شدن از اجابت بندی از مقررات مصوب سازمان برای محصول، شخص و مركز ارائه خدامات هوانوردی كه دارای مجوز، گواهینامه و یا تاییدیه معتبر از سازمان می باشند.