شکایات، انتقادات و پیشنهادات

سامانه شکایات

فرم موجود تنها جهت ارسال شکایات، نظرات و گزارش های مربوط به واحدها، پرسنل و عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری می باشد، لذا از ارسال پیامها و شکایت های غیر مرتبط به ویژه درباره مشکلات مرتبط با بلیت ،عملکرد شرکتها، آژانس های هواپیمایی وغیره در این فرم خودداری نمایید

درصورتی که هرگونه شکایتی مرتبط با شرایط سفر و یا بلیت خریداری شده داشته باشید می توانید از طریق  سامانه حقوق مسافر   شکایت خود را مطرح و پیگیری نمایید.

گزارش هایی را که شامل رخدادها،خطرات و تهدیدهای بالقوه و بالفعل مرتبط با ایمنی هوانوردی است را نیز از طریق  فرم گزارش داوطلبانه ایمنی  ارسال و پیگیری نمایید.

ثبت شکایات، پیشنهادات
ثبت شکایات، پیشنهادات
پیگیری / دریافت پاسخ شکایات، پیشنهادات
پیگیری / دریافت پاسخ شکایات، پیشنهادات