گزارش شفافیت

گزارش شفافیت
عنوانتاریخ اصلاححجم 
اطلاع رسانی معاملات از طریق سامانه تدارکات دولت1400/04/153.58 MBدانلود
بخش نامه ها و آیین نامه های اداری و استخدامی1400/04/151.99 MBدانلود
دوره مالی سال 99 بخش اول1400/04/151.46 MBدانلود
دوره مالی سال 99 بخش دوم1400/04/151.31 MBدانلود
عملکرد شاخص های کلیدی حمل و نقل هوایی سال 13991400/04/1566.18 KBدانلود
قراردادها1400/04/15730.74 KBدانلود
مجوزهای بار هوایی1400/04/15114.93 KBدانلود
مجوزهای بهره برداری صادره کمیته فنی سال 13991400/04/1546.81 KBدانلود