شرح وظایف معاونت

صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و محدود كردن گواهینامه (و ممیزی از آنها):

 • بهره بردار هوایی AO
 • بهره بردار كارهای خاص AWO
 • مركز خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ) بهربردار هوایی
 • مركز وارسی پرواز
 • بهره بردار خارجی (WET)
 • مشاركت در بررسی طرح های توجیهی تاسیس مراكز فوق.

بررسی و تایید:

 • لیست حداقل تجهیزات (MEL)
 • كتاب عملیات (OM)
 • كتاب وارسی
 • كتاب سیستم مدیریت ایمنی (SMM)
 • ارزیابی ممتخبین عملیاتی و تهیه و بروز نگهداشتن لیست آنها
 • تأیید انواع‌ هواپیماهایی‌ که‌ می‌توانند در ایران‌ به‌ فعالیت‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی‌ بپردازند.
 • تهیه وصدور اطلاعیه های هوانوردی.
 • بازرسی رمپ از هواپیماهای خارجی.
 • بازرسی رمپ از هواپیماهای داخلی (SANA).
 • دریافت و بررسی گزارش وقایع (OR).
 • نظارت بر اجرای سیستم مدیریت ایمنی (SMS).
 • انتشار دستوالعملهای عملیاتی (OD)
 • چك مسیر (En-route check) در شركتها.
 • عضویت و شرکت در کمیته دائمی امور فضای کشور
 • انجام سایر امور محوله