شرح وظایف دفتر

صدور، تمديد، تعليق، ابطال و محدود كردن گواهينامه (و مميزي از آنها):

 • مركز طراحي وسايل پرنده DO
 • مركز ساخت وسايل پرنده PO
 • مركز نگهداري وسايل پرنده MO
 • مراکز تداوم صلاحیت پرواز CAMO

مشاركت در صدور، تمديد، تعليق، ابطال و محدود كردن گواهينامه:

 • بهره بردار هوايي AO
 • بهره بردار كارهاي خاص AWO
 • مركز آموزش عملياتي وسايل پرنده ATO
 • بهره بردار خارجي (WET)
 • مشاركت در بررسي طرح هاي توجيهي تاسيس مراكز فوق.

صدور، تمديد، تعليق، ابطال و محدود كردن گواهينامه:

 • قابليت پرواز (C of A)
 • صادرات قابليت پرواز (E C of A)
 • تداوم صلاحيت پرواز ARC))
 • ثبت وسيله پرنده (C of R)
 • آلودگي صوتي (NC)
 • ايستگاه راديويي (RSL)
 • مجوز پرواز (P to F)
 • نوع وسيله پرنده (TC)
 • ضميمه نوع وسيله پرنده (STC)
 • تاييديه تغييرات (CA)
 • تاييد طراحي (DA)
 • اعتبار بخشي نوع (TVC)
 • دستورالعمل استاندارد فني (TSO)
 • كارخانه قطعه (PM).

بررسي و تاييد:

 • نظامنامه مركز نگهداري (MOE, MOM)
 • نظامنامه مركز صلاحيت پرواز (CAME)
 • كتاب مركز توليد (POM)
 • كتاب مركز طراحي (POM)
 • برنامه تعميراتي (MP)

كتاب سيستم مديريت ايمني .(SMM)

صدور گواهينامه عدم ثبت.

اداره كميته گواهي نمودن نوع (TCB).

شركت در گروه مرور نگهداري (MRB).

ارائه توصيه در زمينه صلاحيت پروازي و عمليات پرواز.

برقراري ارتباط با كشور طراح وسايل ثبت شده.

دريافت و بررسي گزارش وقايع (OR).

نظارت بر اجراي سيستم مديريت ايمني (SMS).

نظارت مستمر بر بولتن هـاي فنـي صادره و ارزيابي گزارشات سوانح، حوادث و عملكرد نامطلوب به منظور صدور دستورالعمل صلاحيت پروازي (AD).

انجام سایر امور محوله.