شرح وظایف دفتر

 • طراحي، به روزآوري و اجراي سيستم مديريت كيفيت.
 • تعيين و هدف گذاري شاخصهاي اختصاصي و عمومي سازمان.
 • مديريت و كنترل مستندات مرجع، دستورالعملها و رويه هاي اجرايي سازمان.
 • ارزيابي و مميزي فعاليتهاي سازمان و نظارت بر اجراي دقيق شيوه‌نامه‌ها و فرايندها و تعيين برنامه اقدامات اصلاحي مورد نياز.
 • نظارت بر اجراي موثر برنامه‌هاي اقدامات اصلاحي مورد تائيد سازمان.
 • شناسايي و ارزيابي مغايرتهاي مقررات سازمان با استانداردها و الزامات بين المللي و ملي با همكاري دفاتر ذيربط و اعلام موارد مغايرت به مبادي مربوطه. 
 • اهتمام به ارتقاء فرهنگ كيفيت در سازمان.
 • همكاري در تدوين چشم انداز،خط مشي و اهداف كيفي سازمان در راستاي اسناد بالادستي.
 • ايجاد و حفظ آمادگي لازم جهت هرگونه مميزي و بازرسي فني از سازمان و انجام هماهنگي هاي مربوطه.
 • انجام اقدامات لازم به منظور اخذ و استقرار گواهينامه هاي سيستم مديريت كيفيت و انجام ممیزی و بازرسی فنی از سازمان
 • حصول اطمينان از كنترل فعاليت‌هاي برون سپاري شده.
 • ايجاد سيستم ارتباط با ذينفعان در راستاي رفع اشكالات احتمالي و ارتقاء عملكرد كيفي سازمان.
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور  ارتقاء بهره وري و راهبري تحول سازماني
 • همكاري با شوراي (يا كميسيون) تحول اداري سازمان 
 • برنامه ريزي و تلاش براي ارتقاء سلامت نظام اداري سازمان از طريق پياده سازي و استقرار مكانيزمهاي قانوني ابلاغ شده و آئين نامه هاي مربوط .
 • تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديريت‌ها و كاركنان براساس بازرسي‌هاي انجام شده در مقاطع زماني تعيين شده و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیصلاح.
 • اجراي دستور العمل هاي ارزيابي عملکرد و تکميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم
 • سنجش ميزان رضايت مردم از واحد هاي مختلف و نحوه برخورد مديران و کارکنان و ارباب رجوع و اعلام نظر و ارائه گزارش هاي نوبه اي به رياست سازمان.
 • پياده سازي نظام پيشنهادات و اخذ نظرات كاركنان در جهت اصلاح و بهبود امور.
 • ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، کميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي.
 • تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيار هاي ارزيابي عملكرد سازمان.
 • انجام سایر امور محوله