شرح وظایف دفتر

 • مشارکت در تهيه و تنظيم اسناد حقوق بين‌المللي هوايي و شرکت در اجلاس‌هاي مربوطه و پيگيري امور حقوق بين‌المللي هوايي در مراجع بين‌المللي.
 • مطالعه و بررسي مکاتبات بين‌المللي و تهيه پاسخ‌هاي لازم و انجام اقدامات مربوطه با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
 • برقراری ارتباط با سازمان های هواپیمایی کشوری سایر کشور ها و انعقاد جلسات و انجام مذاکره برای تهیه موافقتنامه های دو جانبه حمل و نقل هوایی و سایر یادداشت تفاهم ها.
 • تهيه و تنظيم طرح‌ها، لوايح قانوني، تصويب‌نامه‌ها ، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل ها و بررسي قوانين و مقررات هواپيمايي از جنبه‌هاي تخصصي و شرکت در مجامع ذيربط از جمله کميسيون‌هاي مجلس و دولت با همکاري ساير واحدها.
 • شرکت در جلسات ملاقات سازمان با مقامات خارجي و تهيه گزارشات لازم.
 • مطالعه و بررسي حقوقي قوانين، مقررات و مصوبات در ارتباط با سازمان ارايه نظرات و پيشنهادات لازم.
 • مشاوره و اظهار نظر حقوقي در موارد ارجاعي و دفاع از سازمان در مراجع قضايي.
 • جمع‌آوري و نگهداري قوانين، مقررات، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها.
 • نظارت بر انجام امور ثبتي، اعلام شکايت و اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضائي به نمايندگي از طرف سازمان متبوع و دفاع از آن در کليه مراحل و همچنين دفاع از دعاوي که عليه سازمان هواپيمايي كشوري در محاکم و مراجع مختلف قضائي مطرح مي گردد.
 • پيگيري و تهيه پاسخ‌هاي لازم در مورد تقاضاهاي واصله از سوي نمايندگان مجلس در مورد نيازمندي‌هاي حوزه انتخابي خود با مشارکت واحدهاي ذيربط.
 • شرکت در جلسات و کميسيون‌هاي مربوط به سازمان در هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي بنا به ضرورت و مشارکت در تهيه و تنظيم اسناد بين‌المللي و شرکت در اجلاس‌هاي مربوطه در صورت لزوم.
 • تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي لازم در ارتباط با انعقاد قراردادهاي مختلف مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي آنها و تهيه و ارايه گزارش‌هاي لازم به مسئولين ذيربط در مواقع ضروري.
 • برقرراي سيستم ثبت، نگهداري، بايگاني و پردازش اسناد و مدارک مربوط به درخواست هاي رزرو و علامت ثبت هواپيما، خروج از ثبت هواپيما ، صدور گواهينامه ثبت هواپيما، سوابق فني هواپيما هاي خريداري، اجاره بشرط تمليک، اجاره با علامت ثبت خارجي و سوابق چک هاي نظارتي و ...
 • انجام ساير امور محوله