كميته امنيت و حفاظت هوانوردی غير نظامی كشور

شرح وظایف

  • در اجراي بند 2-2 مصوبه 529 شوراي عالي امنيت ملي و ماده 9 آيين نامه اجراي آن؛كميته امنيت و حفاظت هوانوردي غير نظامي كشور به رياست رئيس سازمان هواپيمايي كشوري به منظور سياستگذاري، هماهنگي و تصميم گيري در امور امنيتي و حفاظتي كليه فرودگاه‌هاي كشور و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول امنيت و حفاظت و اجراي ماموريت و وظايف و بهبود خدمات رساني همراه با اكرام مسافرين، حصول اطمينان از اتخاذ تمهيدات مناسب در اين راستا با بكارگيري سيستم امنيت و حفاظت به صورت پويا و مستمر در صنعت حمل و نقل كشور با حضور اعضاي اصلي تشكيل مي شود. مشابه اين كميته در هريك از فرودگاههاي كشور براساس ضرورت تشكيل مي شود؛ كميته امنيت و حفاظت هوانوردي كشور نقش نظارتي  به كميته هاي امنيتي و فرودگاهها را بر عهده دارد.