دفتر نظارت بر فرودگاه ها و موسسات هوانوردی

شرح وظایف دفتر

 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام پروازهای بین المللی منظم و غیر منظم شرکتهای حمل و نقل هوائی
 • بررسی و اعلام نظر درمورد بهای خدمات فرودگاهی و تسهیلات مسیر فرودگاه ها.
 • نظارت بر نرخ های حمل و نقل هوائی بین المللی و داخلی و تهیه گزارش های لازم .
 • بررسی تقاضاهای تاسیس شرکت های حمل و نقل هوایی و سایر مؤسسات هواپیمایی(به استثنای مرکز آموزش هواپیمایی) از جمله شرکت خدمات فرودگاهی و صدور پروانه بهره برداری .
 • نظارت برارائه تسهیلات و خدمات فرودگاهی به مسافرین و حمایت از استفاده کنندگان خدمات حمل ونقل .
 • بررسی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی و داخلی (مسافر- بار – مرسولات پستی) و فعالیتهای سایر موسسات هواپیمایی.
 • نظارت بر اجرای برنامه های پروازی شرکتهای حمل و نقل هوایی به منظور جلوگیری از بروز تاخیر، ابطال پروازها و تغییرات غیر موجه در فرودگاههای مبداء و مقصد.
 • اجازه نامه پرواز ها برای عبور از فضای هوایی یا نشست و برخاست در فرودگاه ها.
 • تجزیه و تحلیل و ارزیابی و ارائه گزارش فعالیتهای حمل و نقل هوایی از جمله شرکتهای حمل و نقل هوایی وعملکرد پروازی و مسافری شرکتهای حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی و سایر موسسات هواپیمایی.
 • تنظیم و تدوین مقررات و دستورالعملها برای فعالیتهای هواپیمایی از جمله شرکتهای حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی و سایر مؤسسات هواپیمایی.
 • رسیدگی به شکایات واصله از شركتها ، موسسات هوانوردی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی
 • رسیدگی به درخواست ویزا و حق کار شرکتهای خارجی در كشور
 • رسیدگی به کنترل فروش بلیط و خروج مسافرین شرکتهای خارجی و کنترل اوراق ارزی آنها.
 • انجام امور دبیرخانه ای کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی.
 • مطالعه و بررسی مقررات بین المللی مربوط به تسهیلات و ایجاد زمینه های اجرائی لازم.
 • بررسی و صدور مجوز حمل کالاهای خطر ناک از طریق هوایی و انجام هماهنگی با سایر دفاتر و مبادی ذیربط.
 • ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر مطالعات وفن آوری اطلاعات وسایر واحدهای سازمان در صورت ضرورت.
 • استقرار بازرسان سازمان در فرودگاه ها برای نظارت بر كلیه امور فرودگاهی و اطلاع رسانی به موقع به مسئولین ذیربط سازمان در صورت لزوم .
 • تعیین ضوابط و مقررات طبقه بندی فرودگاه ها( داخلی و بین المللی و مرز هوایی .)
 • بررسی ، مطالعه و ارائه راهكارهای پیشنهادی جهت كار آمدی اقتصاد حمل و نقل هوایی و تنظیم بازار و در نهایت تصویب و تعیین تعرفه های مربوطه از طریق شورایعالی هواپیمایی كشوری.
 • نظارت و هماهنگی در خصوص ترخیص كالاهای مصرفی و لوازم اداری شركت های هواپیمایی خارجی كه در كشور فعالیت می نمایند .
 • هماهنگی لازم با واحد های مختلف سازمانی در خصوص ورود یا خروج هواپیماهای شركت های هواپیمایی داخلی ثبت ایران
 • تائید صلاحیت مدیران عامل شرکت ها و موسسات در بخش هوانوردی بر اساس ضوابط مورد عمل.
 • تشخیص ارتباط واگذاری اماکن و محل های فرودگاهی با فعالیت ها و نیاز مندی های هواپیمایی کشوری و ضرورت واگذاری بر حسب عدم لطمه به هوانوردی کشور.
 • تجزیه وتحلیل و استخراج معایب و ارائه راه كارهای منطقی برای بهبود پروازها
 • تعیین مسیرهای پروازی برای شركت ها منطبق با توانمندی های آنها و شرایط بازار با اولویت پروازهای داخلی.
 • پیگیری وتعقیب مجوزهای داده شده از زمان صدور تا پایان پرواز.
 • الزام شركت های هواپیمایی به انجام پروازهای مورد نظر.
 • انجام بازدیدهای دوره ای از تسهیلات فرودگاه ها همراه با چك لیست مربوط با هدف كاهش ایستایی و كاهش نارضایتی مسافرین.
 • انجام نظر سنجی و ارزشیابی شركت های هواپیمایی و فرودگاه ها در خدمات رسانی مطلوب به مسافرین بصورت ماهیانه.
 • انجام نظر سنجی و ارزشیابی عملكرد دفاتر خدمات مسافرت هوایی(بند الف) در خدمات رسانی به مسافرین بصورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه.
 • انجام بازرسیهای نوبه ای و نظارت بر اجرای ضوابط ومقررات و دستورالعملهای ابلاغی سازمان توسط دفاتر خدمات مسافرت هوایی.
 • صدور مجوز و نظارت بر انجام پروازهای چارتری بمنظور تنظیم بازار .
 • برنامه ریزی برای افزایش پروازها منطبق با نیاز بازار.
 • ایجاد زمینه های دسترسی مردم به بلیط با واگذاری عمومی(آژانس) بند الف به متقاضیان.
 • ایجاد بسترهای مورد نیاز فروش بلیط به روش الكترونیكیE-Ticketing و حذف روش سنتی به مرور زمان.
 • تدوین دستورالعمل تاسیس شركت های حمل ونقل هوایی مسافری وباری و به تصویب رساندن آن.
 • انجام سایر امور محوله .