كلیه شركتها و ذینفعان صنعت هوانوردی لازم است در اسرع وقت و بدون فوت زمان، گزارشهای مربوط به سوانح و حوادث جدی كه در آیین نامه بررسی سوانح هوایی غیر نظامی مصوب هیئت محترم وزیران تعریف شده است را با شماره تلفن 66018659-021 در ساعات اداری و در غیر ساعات اداری با شماره تلفن های همراه 09108159208 شیفت 24 ساعته سازمان و یا با شماره 09388572932 ، مدیركل دفتر بررسی سوانح و حوادث اطلاع رسانی نمایند. همچنین میتوانند این اطلاعات را به آدرس ایمیل aig@caa.gov.ir جهت اطلاع دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان ارسال نمایند.

شرح وظایف دفتر

 • بررسی سوانح و حوادث جدی هوایی (بالای حداكثر وزن بالای 2250 كیلوگرم) در قلمرو ایران (و در خارج از قلمرو در صورت واگذاری به ایران) و صدور توصیه ایمنی (در صورت لزوم).
 • اعلام خبر سوانح و حوادث فوق به مراجع ذیصلاح (ایكایو و كشورهای ثبت، بهره بردار، طراح، سازنده)
 • انجام اقدامات لازم به منظور اصلاع رسانی حوادث جدی به سایر كشورهای عضو و به مراجع ذیصلاح (ایكایو و كشورهای ثبت، بهره بردار، طراح، سازنده)
 • معرفی نماینده و مشاور جهت مشاركت در بررسی سوانح (وسیله پرنده ایی كه در کشور ایران ثبت، بهره بردار، طراح و یا ساخته شده است) در خارج قلمرو ایران (با موافقت كشور فوق)
 • ارسال گزارش داده ایی سانحه (ADREP) به ایكایو
 • تهیه و تكمیل اطلاعات ECCAIRS مرتبط با سوانح و حوادث جدی
 • تهیه گزارش مقدماتی و ارسال آن به مبادی ذیربط
 • ارسال پیش نویس و گزارش نهایی به طور جداگانه به کشورهای ثبت، بهره بردار، طراح و سازنده و ایكایو
 • ارسال گزارش نهایی به کشورهای ثبت، بهره بردار، طراح و سازنده وسیله پرنده و ایکائو
 • ممانعت از تقسیم سرزنش یا مسئولیت در بررسی سانحه و حادثه جدی (هدف پشگیری از سوانح و حوادث بعدی است)
 • انجام اقدامات لازم به منظور حمایت فردی، حرفه ای، شغلی و اجتماعی مصاحبه شوندگان و شاهدان عینی و گزارش دهند گان سانحه و حادثه
 • انجام اقدامات لازم جهت ممانعت از در اختیار گذاشتن داده ها و اطلاعات، اسناد، مدارك، ضبط، شواهد، و اظهارات و مواردی كه از طریق فرایند تحقیق، جمع آوری می شوند.
 • همكاری مسول بررسی با مسئول دادرسی قضایی
 • مراقبت، ثبت و صورت برداری از اسناد و مدارک و شواهد سانحه و حوادث جدی و نگهداری و حفاظت گزارش های نهایی مربوط به سوانح و حوادث جدی و مدارک و اسناد مربوط و ممانعت از افشای آن برای مقاصدی غیر از بررسی سوانح و حوادث
 • انجام هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات تخصصی با نمایندگان طراح و سازنده وسایل پرنده
 • ارسال قطعات وتجهیزات هواپیمایی به آزمایشگاه ها و مؤسسات معتبر داخلی در صورت لزوم
 • همکاری لازم با نماینده معتبر و مشاورین آنها از كشورهای ذیربط (در سانحه یا حادثه جدی در قلمرو ایران)
 • انجام اقدامات لازم جهت معرفی کارشناس یا کارشناسان در صورتی که یکی از اتباع ایرانی در سانحه ای هوایی در یک کشور عضو پیمان شیکاگو کشته یا متحمل آسیب جدی بدنی شده باشد.
 • بررسی نكات ایمنی صادره توسط دیگر كشورها و ایكائو در گزارشات سوانح و حوادث و ابلاغ مراجع ذیصلاح
 • همكاری در تجسس و نجات سوانح و حوادث هوایی
 • مبادله اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث هوایی با دیگر كشورها (به منظور دستیابی به آخرین روشهای بررسی سوانح و حوادث)
 • ارسال گزارشات سالیانه برخورد پرنده (Bird Strike) به ایكایو (حسب مورد)
 • ارزیابی مراكز آزمایش، بازخوانی دستگاههای ضبط و ثبت اطلاعات پروازی و صدای كابین پروازی
 • تشكیل واحد/ سیستم دریافت 24 ساعته گزارشات سوانح و حوادث جدی
 • اطلاع رسانی سوانح و حوادث جدی به عموم مردم از طریق مبادی ذیربط در سازمان (در صورت صلاحدید)
 • مشاركت در نشستهای آموزشی و همایش های علمی و اجلاس های مرتبط
 • مشاركت در بروز نمودن مقررات مرتبط شامل بررسی مقررات هواپیمایی بینالمللی و منطقه ای و بقیه كشورها
 • بررسی و ارایه پیشنهادات لازم در خصوص اختلاف عملكرد مقررات جاری با ضمایم پیمان شیكاگو
 • انجام اقدامات لازم جهت تدوین و ارائه آمار و اطلاعات سوانح و حوادث به مراجع ذیصلاح
 • نگهداری اسناد امور مربوطه