دوشنبه, 01 اسفند 1401
 

انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها، فضای سبز، مخابرات، نگهداری تاسیسات و نگهبانی ساختمان های سازمان هواپیمایی کشوری

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپیمایی کشوری
  • مدت زمان انجام مناقصه: 2001003027000002
  • مهلت ارائه پیشنهادات: 2001003027000002
  • محل تهیه اسناد مناقصه: درگاه سامانه ستاد ایران

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • محل بازگشایی پاکات: سازمان هواپیمایی کشوری
فایل های پیوست

آرشیو زمانی