آرشیو مدیران سازمان

روح اله شفيعي

اطلاعات فردی:


روح اله شفيعي

جایگاه سازمانی : دستيار ويژه رئيس سازمان هواپيمايي كشوري

تحصیلات :

null

سابقه کاری :

null

ایمیل سازمانی:

-

تلفن ها:

66078700 ,

دورنگار:

-