آرشیو مدیران سازمان

محمد محمدی بخش

اطلاعات فردی:


محمد محمدی بخش

جایگاه سازمانی : معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

تحصیلات :

null

سابقه کاری :

null

ایمیل سازمانی:

m-mohammadibakhsh@caa.gov.ir

تلفن ها:

00982166025230 ,

دورنگار:

00982144659348