چهارشنبه, 26 بهمن 1401 | Article Rating
فراخوان شماره(س 1-11-1401/) انجام خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی مرکز عملیات شبکه (NOC)
 

فراخوان شماره(س 1-11-1401/) انجام خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی مرکز عملیات شبکه (NOC)

سازمان هواپیمايی کشوری در نظر دارد فراخوان خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی مرکز عملیات شبکه (noc) به شماره سیستمی 2001003027000001 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .

سازمان هواپیمايی کشوری در نظر دارد فراخوان خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی مرکز عملیات شبکه (noc) به شماره سیستمی 2001003027000001 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و در یافت گواهی امضاء الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را بعمل آورند.

مواعد زمانی :

تاریخ انتشار فراخوان روز سه شنبه 1401/11/25

مهلت دریافت اسناد فراخوان : روز پنج شنبه1401/12/4

زمان بازدید: روز دوشنبه 1401/12/8

مهلت ارسال پیشنهادات : روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 تا ساعت 14

زمان بازگشائی پاکت ها : روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 ساعت 14

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/900/000/000 ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران فرودگاه مهر آباد خیابان پرواز سازمان هواپيمايي کشوری

شماره تماس : 66078700  الی 10 داخلی 175

آرشیو زمانی