یکشنبه, 20 اسفند 1402
 

مناقصه خرید، اجرا، نصب و را ه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق گازی خودکار

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپیمایی کشوری
  • مدت زمان انجام مناقصه: 2002003027000004
  • مهلت ارائه پیشنهادات: 2002003027000004
  • محل تهیه اسناد مناقصه: درگاه سامانه ستاد ایران

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • ساعت و روز بازگشایی پاکات: 1402/12/13
  • محل بازگشایی پاکات: سازمان هواپیمایی کشوری
  • برنده مناقصه: خدمات فنی پارس آژیراک خاورمیانه
فایل های پیوست

آرشیو زمانی