دوشنبه, 18 بهمن 1400
 

انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها، فضای سبز، مخابرات، نگهداری تاسیسات و نگهبانی ساختمان های سازمان هواپیمایی کشوری

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپیمایی کشوری
  • مدت زمان انجام مناقصه: 2000003027000001
  • مهلت ارائه پیشنهادات: 2000003027000001
  • مهلت تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ دوشنبه, 18 بهمن 1400 تا تاریخ چهارشنبه, 27 بهمن 1400
  • محل تهیه اسناد مناقصه: درگاه سامانه ستاد ایران
  • میزان سپرده شرکت در مناقصه: سه میلیارد و ششصدو پنجاه میلیون ریال

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

فایل های پیوست

آرشیو زمانی