دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به وسایل پرنده و تجهیزات هوانوردی / موضوع: صدور مجوز طراحی و تولید وسایل پرنده، مواد، قطعات و تجهیزات هوانوردی

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: با صدور این مجوز درخواست کننده می تواند نسبت به طراحی و تولید وسایل پرنده، مواد، قطعات و تجهیزات هوانوردی اقدام نماید.

  • شناسه خدمت: 13053022105
  • جزئیات خدمت:

    صدور مجوز طراحی و تولید وسایل پرنده، مواد، قطعات و تجهیزات هوانوردی

صدور مجوز طراحی و تولید وسایل پرنده، مواد، قطعات و تجهیزات هوانوردی
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1با صدور این مجوز درخواست کننده می تواند نسبت به طراحی و تولید وسایل پرنده، مواد، قطعات و تجهیزات هوانوردی اقدام نماید.80000000Part 25

    آرشیو زمانی