دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به فرودگاه و هلی پورت / موضوع: صدور تاییدیه‌ طراحی/ احداث فرودگاه و هلی‌پورت

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: پس از صدور این تاییدیه، درخواست کننده می تواند نسبت به ساخت فرودگاه و یا هلی پورت اقدام نماید.

  • شناسه خدمت: 13053020100
  • جزئیات خدمت:

    صدور تاییدیه‌ طراحی/ احداث فرودگاه و هلی‌پورت

صدور تاییدیه‌ طراحی/ احداث فرودگاه و هلی‌پورت
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1برای فرودگاه داخلی20000000-
2برای هلی پورت IFR14000000-

    آرشیو زمانی