دسته‌بندی: ارائه مجوزهای مربوط به وسایل پرنده و تجهیزات هوانوردی / موضوع: صدور اجازه پرواز مخصوص برای وسایل پرنده

جهت مشاهده قسمت های مختلف این خدمت روی دکمه های زیر کلیک کنید.

شرح خدمت: گاهی لازم است شرکتهای هواپیمایی قبل از دریافت تاییدیه ها و مجوزهای لازم ،پرواز غیر تجاری و بدون مسافر داشته باشند. مثلاً برای پروازهای آزمایشی و یا برای ورود هواپیمای جدید به کشور و غیره .برای این قبیل پروازها باید از سازمان مجوز پرواز مخصوص دریافت کنند.

  • شناسه خدمت: 13053022103
  • جزئیات خدمت:

    صدور اجازه پرواز مخصوص برای وسایل پرنده

صدور اجازه پرواز مخصوص برای وسایل پرنده
ردیفجزئیات خدمتبهای خدمات (هزار تومان) توضیح و استثناء
1گاهی لازم است شرکتهای هواپیمایی قبل از دریافت تاییدیه ها و مجوزهای لازم ،پرواز غیر تجاری و بدون مسافر داشته باشند. مثلاً برای پروازهای آزمایشی و یا برای ورود هواپیمای جدید به کشور و غیره .برای این قبیل پروازها باید از سازمان مجوز پرواز مخصوص دریافت کنند.48به ازای هرکیلو گرم حداکثر وزن پرداخت (معادل 10 درصد صدور گواهینامه قابلیت پرواز)

    آرشیو زمانی