راهنمای ثبت رویداد برخورد پرندگان

 • نام شرکت: سازمان هواپیمایی کشوری
 • موضوع: راهنمای ثبت رویداد برخورد پرندگان
 • بخش ایمنی: ایمنی هوانوردی
 • تاریخ صدور: شهریور 1401
دانلود فایل

گزارش رویدادهای ناشی از برخورد پرندگان طی سال‌های 2015 الی 2021

 • نام شرکت: سازمان هواپیمایی کشوری (دفتر ایمنی و تضمین کیفیت)
 • موضوع: برخورد پرندگان
 • بخش ایمنی: ایمنی هوانوردی
 • تاریخ صدور: مرداد 1401
دانلود فایل

گزارش بررسی تطبیقی وضعیت ایمنی هوانوردی کشور در مقایسه با جهان

 • نام شرکت: سازمان هواپیمایی کشوری (دفتر ایمنی و تضمین کیفیت)
 • موضوع: گزارش بررسی تطبیقی
 • بخش ایمنی: ایمنی هوانوردی
 • تاریخ صدور: مرداد 1401
دانلود فایل

گزارش عملکرد ایمنی هوانوردی کشوری در بخش بالگردی

 • نام شرکت: سازمان هواپیمایی کشوری (دفتر ایمنی و تضمین کیفیت)
 • موضوع: خرابی بخشی از قطعات هواپیما
 • بخش ایمنی: ایمنی هوانوردی
 • تاریخ صدور: مرداد 1401
دانلود فایل

گزارش بررسی تغییرات نرخ رویدادهای ناشی از خطاهای سیستمهای ناوبری مرتبط با سیستم (GPS)طی سالهای 2015 تا 2021

 • نام شرکت: سازمان هواپیمایی کشوری (دفتر ایمنی و تضمین کیفیت)
 • موضوع: خطاهای سیستمهای ناوبری مرتبط با سیستم (GPS)
 • بخش ایمنی: ایمنی هوانوردی
 • تاریخ صدور: مرداد 1401
دانلود فایل

گزارش عملکرد ایمنی هوانوردی کشوری در سال 2021

 • نام شرکت: سازمان هواپیمایی کشوری (دفتر ایمنی و تضمین کیفیت)
 • موضوع: گزارش عملکرد ایمنی هوانوردی کشوری در سال 2021
 • بخش ایمنی: ایمنی هوانوردی
 • تاریخ صدور: اسفند 1400
دانلود فایل

گزارش رویدادهای ناشی از برخورد پرندگان -شركت هواپیمایی آتا

 • نام شرکت: سازمان هواپیمایی کشوری (دفتر ایمنی و تضمین کیفیت)
 • موضوع: خرابی بخشی از قطعات هواپیما
 • بخش ایمنی: ایمنی هوانوردی
 • تاریخ صدور: بهمن 1399
دانلود فایل

آرشیو زمانی