دوشنبه, 28 اسفند 1402
صنعت حمل و نقل هوایی (Civil)
کسب رتبه سوم مرکز بسیج شهدای صنعت هوانوردی
 

کسب رتبه سوم مرکز بسیج شهدای صنعت هوانوردی

کسب رتبه سوم مرکز بسیج شهدای صنعت هوانوردی

مرکز بسیج شهدای صنعت هوانوردی در میان 34 رده وزارتخانه ها و سازمان های ملی حائز رتبه سوم شد.

تصاویر

آرشیو زمانی