آئین روز دانشجو با حضور کاپیتان محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

آرشیو زمانی