عکس

بازديد مقامات عالي وزارت راه و شهرسازي از پارك علم و فناوري هوافضا

image_0image_1image_2image_3image_4image_5image_6image_7image_8image_9image_10image_11image_12image_13image_14