صدور گواهینامه بهره‌برداری از تجهیزات آموزشی شبیه ساز و کمک آموزشی دستگاه های هوانوردی

دفتر گواهینامه های پرسنل هوانوردی

گواهینامه شبیه ساز پرواز شامل تاییدیه کیفیت دستگاه شبیه ساز پرواز و گواهینامه اپراتور دستگاه شبیه ساز پرواز می باشد. برای دریافت گواهینامه کیفیت دستگاه بایستی مرکز اپراتور خود دارای گواهینامه مرکز آموزش مجاز (ATO) یا گواهینامه اپراتور هوایی (AOC) باشد.

مقررات Part Aircrew – Part ORA و استاندارد CS-FSTD از مقررات اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری

دریافت گواهینامه کیفیت دستگاه شبیه ساز پرواز تنها منوط به درخواست از سوی اپراتور است و دستگاه به تنهایی یا از طرف سازنده نمی تواند گواهینامه دریافت کند.

این موضوع بستگی به نوع آموزش و سطح کیفی دستگاه دارد. مثلا برای دوره های آموزش خلبانی پایه عمده آموزش پروازی بایستی بر روی وسیله پرنده انجام شود. تنها بخشی از آموزش که مربوط به رویه های پروازی است می تواند بسته به سطح دستگاه در دستگاه شبیه ساز پرواز انجام شود. اما برای دوره های تایپ خلبانی می توان کل آموزش را با دستگاه های پیشرفته شبیه ساز که رفتاری نزدیک به رفتار وسیله پرنده دارند انجام داد.