صدور مجوز طراحی و تولید وسایل پرنده، مواد، قطعات و تجهیزات هوانوردی

تمامی متقاضیان دریافت تائیدیه تولید / وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات جهت اخذ مجوز می بایست درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کامل (مندرج در درسایت سازمان با عنوان "تقاضانامه تاییدیه تشکیلات تولید (POA)") به دفتر مهندسی طراحی و ساخت ، معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نمایند.

مطابق الزامات Part 21 جهت تایید تاییدیه تشکیلات تولید (POA)") موارد بشرح ذیل نیاز می باشد : الف- ارائه درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کامل مشخصات فنی و تکنیکی طرح ب- ارائه نظامنامه تولید مطابق الزامات Part 21 subpart G پ- ارائه دستورالعمل ها ، روش های اجرایی و فرم های تولید مطابق الزامات Part 21 subpart G ت- ارائه مشخصات و سوابق فنی و علمی پرسنل منتخب (Nominated person) و مدیران جهت دریافت فرم 4 ث- ممیزی از تشکیلات تولید (POA) شرکت متقاضی به منظور سیستم دهی و استقرار (Set up) کردن مطابق الزامات

قوانین و مقررات مربوط به اخذ تائیدیه تولید وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات در بخش قوانین و مقررات وبگاه سازمان هواپیمایی کشوری زیر بخش صلاحیت پرواز موجود می باشد.

مدت زمانی اخذ مجوز مربوطه بستگی به ارائه و تکمیل مدارک توسط متقاضی و طی فرایند مندرج در آیین نامه "استاندارد سازی تایید وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات" دارد.

مدت زمان گواهینامه صادره جهت تائیدیه تولید وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات مطابق الزامات Part 21 subpart G به مدت یکسال می باشد.

تمامی متقاضیان دریافت تائیدیه طراحی وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات جهت اخذ مجوز می بایست درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کامل (مندرج در درسایت سازمان با عنوان "تقاضانامه تاییدیه تشکیلات طراحی (DOA)") به دفتر مهندسی طراحی و ساخت معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نمایند.

مطابق الزامات Part 21 جهت تایید تاییدیه تشکیلات طراحی (DOA)") موارد بشرح ذیل نیاز می باشد : الف- ارائه درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کامل مشخصات فنی و تکنیکی طرح ب- ارائه نظامنامه طراحی مطابق الزامات Part 21 subpart j پ- ارائه دستورالعمل ها ، روش های اجرایی و فرم های طراحی مطابق الزامات Part 21 subpart j ت- ارائه مشخصات و سوابق فنی و علمی پرسنل منتخب (Nominated person) و مدیران جهت دریافت فرم 4 ث- ممیزی از تشکیلات طراحی (DOA) شرکت متقاضی به منظور سیستم دهی و استقرار (Set up) کردن مطابق الزامات

قوانین و مقررات مربوط به اخذ تائیدیه طراحی وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات در بخش قوانین و مقررات وبگاه سازمان هواپیمایی کشوری زیر بخش صلاحیت پرواز موجود می باشد.

مدت زمانی اخذ مجوز مربوطه بستگی به ارائه و تکمیل مدارک توسط متقاضی و طی فرایند مندرج در آیین نامه "استاندارد سازی تایید وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات" دارد.

مدت زمان گواهینامه صادره جهت تائیدیه طراحی/ وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات مطابق الزامات Part 21 subpart j به مدت یکسال میباشد.