صدور مجوز فعالیت شرکت های طراحی و تولید وسایل پرنده

تمامی متقاضیان دریافت گواهینامه تغییر در طراحی وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات جهت اخذ مجوز می بایست درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کامل (مندرج در درسایت سازمان با عنوان "تقاضانامه گواهینامه طراحی و یا تغییر در طراحی (TC & STC) به دفتر مهندسی طراحی و ساخت معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نمایند.

مطابق الزامات Part 21 جهت اخذ گواهینامه طراحی و یا تغییر در طراحی (TC & STC) موارد بشرح ذیل نیاز می باشد : الف- ارائه درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کامل مشخصات فنی و تکنیکی طرح ب- ارائه کتابچه های طراحی مطابق الزامات Part 21 subpart B & E پ- ارائه دستورالعمل ها ، روش های اجرایی و فرم های طراحی مطابق الزامات Part 21 subpart B & E ت- ارائه مشخصات و سوابق فنی و علمی پرسنل منتخب (Nominated person) و مدیران جهت دریافت مجوز مربوطه ث- بازرسی و ممیزی از تشکیلات طراحی و محصولات شرکت متقاضی به منظور سیستم دهی و اجابت کردن استانداردهای طراحی مطابق الزامات

قوانین و مقررات مربوط به اخذ گواهینامه طراحی و یا تغییر در طراحی وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات در بخش قوانین و مقررات وبگاه سازمان هواپیمایی کشوری زیر بخش صلاحیت پرواز موجود می باشد.

مدت زمانی اخذ گواهینامه طراحی و یا تغییر در طراحی وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات بستگی به ارائه و تکمیل مدارک توسط متقاضی و طی فرایند مندرج در آیین نامه "استاندارد سازی تایید وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات" دارد.

مدت زمان گواهینامه صادره جهت تائیدیه طراحی و یا تغییر در طراحی وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات مطابق الزامات Part 21 subpart B & E یک بار بدون تاریخ اعتبار می باشد، مگر اینکه بعلت موارد رعایت نشدن ایمنی محصولات درخواستی معلق می گردد.

شرکت های متقاضی جهت طراحی و یا تغییر در طراحی وسایل پرنده و قطعات و تجهیزات بترتیب گواهینامه تایید نوع (Type Certificate) و تغییر در طراحی (Supplemental Type Certificate) بایستی دریافت کنند.