صدور گواهینامه عملیاتی شرکت ها و موسسات هوانوردی

مدیران منتخب Nominated persons از جمله معاون عملیات پرواز، مدیر کیفی، مدیر آموزش عملیات، مدیر عملیات زمینی

ممیزی از شرکت های هواپیمایی برای بررسی تداوم انطباق شرکت با الزامات مقررات عملیات پرواز CAA IRI Airops و AOC صادر شده و بر اساس تشخیص این دفتر بر اساس ارزیابی های انجام شده از شرایط ایمنی در شرکت و نتایج ممیزی های قبلی (معمولاً سالیانه) انجام می شود

OM Part A و OM Part D و MEL نیاز به دریافت تاییدیه دارند، ولی کلیه منوال های شرکت بایستی در اختیار سازمان قرار گیرند.

پس از ارسال نامه رسمی شرکت بایستی CD حاوی فایل مربوطه را به صورت حضوری به دفتر تحویل نماید.

با مراجعه به پرتال سازمان بخش گزارش داوطلبانه ایمنی هر فرد می تواند به صورت ناشناس نسبت به این مورد اقدام نماید. در صورت نیاز به توضیح بیشتر امکان مراجعه به کارشناسان با هماهنگی دفتر این امر امکانپذیر است.

شرکت بایستی فرم درخواست مربوطه را از پرتال سازمان، بخش regulation، دفتر عملیات پرواز، فرم ها و چک لیست ها دریافت نموده و پر و امضا نماید و همراه با مدارک مربوطه دیگر به سازمان ارسال نماید.