صدور تاییدیه‌ طراحی/ احداث فرودگاه و هلی‌پورت

تمامی متقاضیان دریافت تائیدیه طراحی/ احداث فرودگاه جهت اخذ مجوز می بایست درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کامل (مندرج در ماده 9 آیین نامه هیأت محترم وزیران با عنوان "مدیریت، بهره¬برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی") به دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نمایند

مطابق ماده 9 آئین نامه "مدیریت، بهره¬برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی" مصوب سال 1401 هیئت محترم وزیران، متقاضیان می¬بایست ابتدا نسبت به اخذ موافقت اصولی اقدام نموده و سپس مدارک ذیل را جهت بررسی به دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی ارائه نماید: الف- طرح جامع فرودگاهی مطابق با الزامات سازمان. ب- ارایه اسناد مالکیت یا اجاره زمین، اراضی ملی و دولتی و موافقت مالک برای احداث فرودگاه به سازمان. پ- ارائه جزئیات نقشه‌های اجرایی احداث فرودگاه شامل، نقشه‌های بخش هوایی و بخش زمینی. ت- ارائه نقشه ها و دستورالعمل های پروازی مسیرهای ورودی ، خروجی و طرح های تقرب فرودگاهی(در صورت وجود). ث- ارائه نقشه واپایش (کنترل) موانع فرودگاهی.

جهت دریافت مجوز احداث فرودگاه¬های مندرج در آیین نامه "مدیریت، بهره¬برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی" کلیه فرودگاه ها و سایت¬های هوانوردی می بایست تائیدیه کمیته دائمی اداره امور فضای کشور اخذ نمایند.

قوانین و مقررات مربوط به اخذ تائیدیه طراحی/ احداث فرودگاه و هلی پورت در بخش قوانین و مقررات وبگاه سازمان هواپیمایی کشوری زیر بخش فرودگاهی موجود می باشد.

مدت زمانی اخذ مجوز مربوطه بستگی به ارائه و تکمیل مدارک توسط متقاضی و طی فرایند مندرج در آیین نامه "مدیریت، بهره¬برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی" دارد.