صدور گواهینامه صلاحیت پروازی وسایل پرنده

فرم CAO.IRI Form 126

الزامات صدور گواهینامه صلاحیت پرواز(C of A) در CAA.IRI Part-21 و الزامات صدور گواهینامه صلاحیت پرواز مروری (ARC) در CAA.IRI Part-M ذکر شده است.

بلی، گواهینامه ARC مکمل گواهینامه C of A میباشد.

در حال حاضر حداکثر میتواند به مدت یکسال صادر گردد.

بلی، برای پرداخت تعرفه میبایست به آدرس https://tariff.cao.ir مراجعه و بر اساس دستورالعمل، نسبت به پرداخت تعرفه اقدام نمود