صدور مجوز فعالیت مراکز آموزشی هوانوردی

مراکز آموزش خلبانی بایستی براساس مقررات CAA.IRI Part Aircrew عمل کنند. مقررات مراکز آموزش مهمانداری براساس CAA IRI Part CC می باشد. همچنین مقررات مراکز آموزش فنی CAA IRI Part 147 از مقررات تداوم صلاحیت پرواز و مقررات مراکز آموزش دیسپچ براساس CAA IRI CAD 5101 است.

برای ثبت درخواست بایستی فرم درخواست مربوطه از طریق سامانه قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری دریافت و تکمیل و به همراه نظامنامه مرکز آموزشی و فیش پرداختی جهت صدور مجوز مراکز آموزشی به دفتر گواهینامه ها تحویل گردد.

پس از ثبت درخواست و تحویل مدارک، نظامنامه ارائه شده مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و ایرادات آن در صورت وجود به متقاضی گزارش داده می شود. سپس برنامه ممیزی مرکز آموزش جهت ممیزی اولیه به درخواست دهنده ارائه شده و متعاقب انجام ممیزی فرم یافته های ممیزی به وی اعلام می گردد. صدور مجوز منوط به بسته شدن کلیه یافته های ارائه شده در ممیزی اولیه می باشد.

اعتبار مجوزهای صادره برای مراکز آموزش سازمان نامحدود است. سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس مقررات جاری بایستی هر 2 الی 3 سال یک ممیزی نظارتی از مراکز مذکور انجام دهد. همچنین انجام بازرسی های سرزده جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

لیست مراکز آموزشی دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری از طریق درگاه این سازمان به آدرس https://caa.gov.ir در دسترس عموم می باشد