صدور پروانه بهره برداری شرکت های هواپیمایی

در حال حاضر تمامی ورودی ها از طریق پنجره واحد خدمات صورت میگیرد و نیاز به داشتن نام کاربری و رمز عبور وجود ندارد.

درصورتي كه نقل و انتقال سهام با ذكر نام افراد در صورتجلسه شركت با مسئوليت محدود ارسال گردد بايد براي تكميل ان در سامانه صلح نامه محضري نيزپيوست گردد .درصورتي كه اشخاص حقوقي سهامدار بوده و نمايندگاني را معرفي كرده باشند بايد احكام آنها نيز جهت تكميل درخواست پيوست گردد . درغير اين موارد اگر باشد مي توانيد آخرين روزنامه رسمي را در اين دو گزينه پيوست نماييد .